Polityka Prywatności Opublikowana

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

domeny analizakleszcza.pl 

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i podstawy przetwarzania danych

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

IV. Okres przechowywania danych osobowych

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

VI. Profilowanie

VII. Pliki „Cookies”

VIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością.

Dokument, który czytasz, jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach i podawać aktualną wersję dokumentu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO) zbieranych 

za pośrednictwem domeny internetowej analizakleszcza.pl są:

oraz

  1. Indywidualna Działalność Fenix Anita Tomasik

wpisana do rejestru pod numerem NIP:8241769120

pod  adresem miejsca wykonywania działalności oraz adresem do  doręczeń: ul. Sokołowska 50, 08-110 Siedlce adres poczty elektronicznej (e-mail): kt.vitamedica@gmail.com zwanym dalej „Administratorem” i będącymi jednocześnie Usługodawcami.

3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych

osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu

zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,

modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych

osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

4. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale jest 

warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez 

Administratora. Usługobiorca jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty Administratora.

5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z 

dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie domeny

biodoktor.tv zwanego dalej „Regulaminem Serwisu”.

6. Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane, oraz o podstawach prawnych, które nam to umożliwiają, o narzędziach, jakie wykorzystujemy w ramach strony internetowej, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

II. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi lub produkty

oferowane przez Administratora danych w jego Serwisie;

b) świadczenie drogą elektroniczną usług, dostępnych w Serwisie administratora

danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy

dostępnych w Serwisie oraz utrzymywanie konta użytkownika Serwisu;

c) przesyłanie informacji marketingowych, dotyczących oferty produktowej lub

usługowej administratora danych;

d) badanie opinii na temat programów, usług i artykułów oferowanych przez

administratora danych;

e) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za

pomocą formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych.

f) realizacji programu szkolenia oferowanego za pośrednictwem domeny, biodoktor.tv z jednoczesnym wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. oi f) RODO) dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;

b) prawnie uzasadniony interes Administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby,

której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa

(art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;

c) prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. e-d.

III. ODBIORCY DANYCH. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być

podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących

zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności 

elektronicznych.

2. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego 

imieniu i na jego rzecz, część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych 

m. in. Biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług hostingowych.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z 

terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie 

danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z Usługobiorcą oraz po zakończeniu 

jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z 

umową; wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 

ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;

b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;

c) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma 

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

(„prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez 

Administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

VI. PROFILOWANIE

1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane 

w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych 

osobowych dokonywane przez Administratora danych polega na ocenie wybranych 

informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych 

preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania 

osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.

2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie

rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane

dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego

przetwarzania jej danych.

VII. PLIKI „COOKIES”

1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy

ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w

Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego

funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” 

oraz „analityczne”:

a. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w

urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia

Serwisu).

b. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy

przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia

przez Usługobiorcę.

c. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji

Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ.

“Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu

przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany

oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu.

Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz

służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do

swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne

są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych

objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 

z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające 

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych 

przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się 

odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa 

polskiego.